Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska (4) oraz grupa robocza ds. dróg lokalnych

15 kwietnia 2014 r.

zmiana terminu z 14 kwietnia br. na 15 kwietnia br.

godz. 8:30 - spotkanie grupy roboczej ds. dróg loklanych (ZPP, PKiN w Warszawie, XXVII p.).
Tematem spotkania będzie: Działalność Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad a drogi lokalne, w szczególności:

 1. mechanizmy ochrony dróg lokalnych przed negatywnymi konsekwencjami zwiększonego ruchu samochodowego w związku z budową dróg krajowych i autostrad;
 2. zasady utrzymania obiektów inżynierskich nad autostradami leżących w ciągu dróg lokalnych;
 3. (dodatkowo) zasady postępowania z odpadami powypadkowymi na autostradach.

Udzial stałych przedstawicieli oraz GDDKiA, resortu spraw wewnętrznych (KGP, KGPSP) i MŚ.

 

godz. 9:30 - posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury… (sala 1801, UMP, PKiN w Warszawie, XVIII p.)

I.

 1. Debata systemowa dot. zagospodarowania i planowania przestrzennego (przedstawia Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju).
 2. Metody obliczania ryzyka i mechanizm tworzenia map powodziowych (przedstawia Ministerstwo Środowiska).

II.

 1. Kwestia dot. dróg lokalnych (wnioski ze spotkania grupy roboczej o godz. 8:30).
 2. Podział środków rezerwy subwencji ogólnej w 2014 r., powołanej na mocy art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.  KWRiST w dn. 26 marca br. upoważniła Zespół do ostatecznego zaopiniowania projektu podziału.

III.

 1. Projekt rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie określenia granicy portu morskiego od strony lądu w Helu – wysłano dn. 24.03.2014 r.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – wysłano dn. 27.03.2014 r.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji – wysłano dn. 27.03.2014 r.
 4. Projekt założeń projektu ustawy – Prawo wodne (Ministerstwo Środowiska) wysłano dn. 1.04.2014r. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Białowieskiego Parku Narodowego – wysłano dn. 4.04.2014 r.
 6. Sprawy różne.

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
mail: kwrist@mac.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę