Strona znajduje się w archiwum.

KWRiST (5) - uzupełniony porządek obrad

28.05.14 r.

Kolejne posiedzenie planowane jest w dniu 28.05. br.o godz. 10.00 w Sali Kolumnowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, Al. Ujazdowskie 1/3.

Dziennikarze proszeni są o zgłaszanie się bezpośrednio przez CIR w KPRM.

 

PORZĄDEK OBRAD pobierz

 1. Debata systemowa: finanse jednostek samorządu terytorialnego (w szczególności art. 243 ustawy o finansach publicznych) prezentacja Ministerstwa Finansów.
 2. Projekt ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) – wysłano dn.  7.05.2014 r.
 3. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie "Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2014-2019" (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych)wysłano dn. 24.03.2014 r.; wersję z 28.04 i zestawienie uwag –  7.05; wersja ostateczna zostanie przesłana do 23.05 po konferencji uzgodnieniowej (12.05).
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej – wysłano dn. 8.05.2014 r.
 5. (duża reforma Kk) Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Sprawiedliwości)wysłano dn. 6.05.2014 r.
 6. (nietrzeźwi kierowcy) Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Sprawiedliwości)wysłano dn. 6.05.2014 r.
 7. (17.04.2014r.) Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego – (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) – wysłano dn. 6.05.2014 r.
 8. (18.04.2014r.) Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego – (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) – wysłano dn. 6.05.2014 r.
 9. Projekt założeń projektu ustawy – Prawo wodne (Ministerstwo Środowiska) wysłano dn. 1.04.2014r. W dn. 29.04 i 16.05 MŚ przekazało stanowisko do zgłoszonych uwag; projekt  zdjęto z porządku obrad KWRiST w dn. 30.04.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2013 r. – wysłano 9.05.br.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej – wysłano dn.14.04.br., wersja po konsultacjach wysłana 9.05 br.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy-wysłano 9.05 br.
 13. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)– wysłano dn. 13.03.br.
 14. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)– wysłano dn. 27.03.br.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych – wysłano dn. 28.03.br.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej – wysłano dn. 7.04.br.
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych – wysłano dn. 8.04.br.
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne – wysłano dn. 16.04.br.
 19. Projekt rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca – wysłano dn. 16.04.br.
 20. Projekt rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie superwizji pracy socjalnej – wysłano dn. 6.05.br.
 21. Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podjętych w 2013 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. „Karta Praw Osób Niepełnosprawnych” (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) – wysłano dn. 12 i 13.05.br.
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – wysłano dn. 9.05.br.
 23. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” wraz z programem (Ministerstwo Edukacji Narodowej) – wysłano 12.05.br.
 24. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek – wysłano dn. 15.05.br
 25. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego – wysłano dn. 16.05.br.
 26. Projekt rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem  rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” – wysłano dn. 5.05.br
 27. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych – wysłano dn. 19.05.br.
 28. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Finansów)– wysłano dn.19.05.br.
 29. Sprawy różne.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie spisu wyborców – wysłano dn. 23.05.2014 r.; wniosek MSW o pilne zaopiniowanie
 • Dokumenty z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w dn. 27 bm.:
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie
 2.  w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – wysłano dn. 22 i 26. 05.br.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie
 4. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy – wysłano dn. 22 i 26. 05.br.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie
 6. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane
 7.  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – wysłano dn. 22 i 26. 05.br.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie
 9. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – wysłano dn. 22 i 26. 05.br.
 10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Zdrowia) wysłano 23.05.
 11. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Zdrowia) – Nowy tekst wysłano 26.05.br.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej wysłano 23.05.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wysłano 23.05. Inf. MZ o zmianach - wysłano 26.05.br.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej   wysłano 23.05. Dodatkowo wysłany 26.05.br.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
mail: kwrist@mac.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę